FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरणका लागि वडास्तरीय घुम्ती शिविर वडा नं. ४, गुराँस गाउँ पालिका, दैलेख ।

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरणका लागि वडास्तरीय घुम्ती शिविर वडा नं. ४, गुराँस गाउँ पालिका, दैलेख ।

व्यवसाय दर्ता: ३४ वटा/नविकरण: २ वटा गरि जम्मा ३६ वटा

व्यवसाय दर्ता विवरण:-

कृषि तथा पशुपन्क्षी फर्म : ३

होटल : ७

उद्योग : १

आौषधि पसल : २

खाद्य तथा खुद्रा पसल: १३

एग्रोभेट: १

फेन्सी तथा कपडा पसल: ३

टेलर्स : १

फ्रेस हाउस: १

स्टेसनरी : १

भाँडा पसल- १

व्यवसाय नविकरण विवरण:-

सिलाई कटाई : १ वटा

आौषधी पसल : १

See Insights and Ads

Boost post

All reactions:

88

आर्थिक वर्ष: