सूचना तथा समाचार

गुराँसगाउँपलिका मा १ बर्षमा भएका निति तथा कामहरु

१ जिबन सुरक्षा कोष  ( बच्चाका लागी )

२ जनता संग जनप्रतिनिधि

३ बिद्यालय समायोजना

४ सोरोजगार मेला (बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क संकलन)

५ कृषिमा व्यवसाईक करण का निति

 ६कृषि तथा उद्योगमा सरकारी र नीजी क्षेत्रसंग साझेदारी नीति

७ कृषि अभियान            

Pages