गुराँसगाउँपलिका मा १ बर्षमा भएका निति तथा कामहरु

१ जिबन सुरक्षा कोष  ( बच्चाका लागी )

२ जनता संग जनप्रतिनिधि

३ बिद्यालय समायोजना

४ सोरोजगार मेला (बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क संकलन)

५ कृषिमा व्यवसाईक करण का निति

 ६कृषि तथा उद्योगमा सरकारी र नीजी क्षेत्रसंग साझेदारी नीति

७ कृषि अभियान            

८ सरकारी तथा सामुदायिक कृषि फर्म

९ प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकी तथा बर्थिंग सेन्टर स्थापना     

१० जनताको पहुचमा स्वास्थ्य सेवा (स्वास्थ्य सिबिर )

११ बिधुतिये हाजिर व्यवस्थापन

१२ C.C  T.V  जडान गाउपालिका को कार्यालयमा  

१३ साना लघुउधेमी प्रोत्साहन का कार्यक्रम (सिलाई कटाई )

१४ व्यवसाईक किसान को लागि एक घर एक पोखरी

१५ नर्सरी स्थापना ( आफ्नै स्वामित्वमा )

१६ जोखिमरहेका  बालबालिका को पहिचान तथा सहयोग (कार्यक्रम)

१७ लोपन्मुख जाति राउटे समुदाय परिचय पत्र तयार कार्यक्रम

१८ बन संरक्षन  का  लागि ( खोटो निकासीमा रोक )

१९ कन्टीजेन्सी रकम ( बिकाश बजेट खर्च )

२० सडक गुरुयोजना , गाउपालिका पार्षद  चित्र, खानेपानी तथा सिचाई गुरुयोजना, V.D.O  डकुमेन्ट्री तयार

आर्थिक वर्ष: